AVÍS LEGAL

El prestador de serveis de la societat de la informació d'aquest lloc web és l'entitat mercantil CATALUNYA IMPULS, S.L.U. (d'ara endavant HAPPYECOMM), C.I.F. B66358094 i amb domicili al carrer Girona 54, 08784 Piera (Barcelona) Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.457, Foli 188, Full 456.576, adreça electrònica de contacte: info@happyecomm.eu i telèfon de contacte: 937762548.

L'accés i ús de l'esmentat servei són gratuïts i requereix l'acceptació de la Política d'ús i la Política de privacitat del lloc web.

POLÍTICA D'ÚS

1. Objecte

L'objecte d'aquestes polítiques d'ús (en endavant les Condicions) consisteix en regular els termes en què l'usuari (tal com es defineix a continuació) podrà tenir accés i utilitzar la URL www.happyecomm.cat (en endavant el Lloc Web).

2. Usuari

Té la condició d'usuari del Lloc Web, qualsevol persona física que accedeixi, visualitzi i utilitzi els continguts del Lloc Web, havent de ser aquesta persona física, major d'edat i no estar incapacitada per poder acceptar i obligar amb els termes i condicions del Lloc Web , i no és HAPPYECOMM responsable de les actuacions del menor o incapaç.

L'usuari és coneixedor que l'accés i utilització dels serveis i continguts del Lloc Web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari haurà de disposar d'una connexió a Internet i un navegador per poder accedir als continguts i serveis del Lloc Web.

3. Acceptació de les condicions

HAPPYECOMM informa l'usuari de les presents Condicions, que són acceptades expressament i plenament per l'usuari pel sol fet d'accedir al Lloc Web, visualitzar els continguts i utilitzar els serveis continguts en el Lloc Web. Si aquestes Condicions fossin substituïdes per altres en tot o en part, dites noves condicions s'entendran acceptades de forma idèntica a l'exposada. No obstant, l'usuari del Lloc Web haurà d'accedir a aquestes Condicions de forma periòdica per a conèixer les successives versions que s'incloguin aquí, tot i que es recomana que l'usuari accedeixi a les mateixes cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts del Lloc Web.

En el cas que l'usuari no accepti aquestes Condicions i el contingut destinat a l'usuari del lloc web que sigui determinat per HAPPYECOMM, l'usuari s'ha d'abstenir d'accedir, visualitzar, utilitzar i facilitar informació al Lloc Web.

Amb caràcter general els serveis i continguts oferts a través del Lloc Web estaran disponibles en català sense perjudici de la possibilitat -a reserva de HAPPYECOMM- d'oferir els mateixos en idiomes co-oficials així com en un altre idioma parlat a la Unió Europea i es regeixen per la llei espanyola.

4. Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari podrà (i) accedir de forma gratuïta als continguts i serveis del Lloc Web (ii) utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular; (iii) descarregar una única còpia del Lloc Web per a la seva visualització "off-line" amb fins personals i no comercials; i (iv) fer un ús correcte i lícit del Lloc Web, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

En cap cas l'usuari podrà: (i) accedir i utilitzar els serveis i continguts del Lloc Web per a la comissió d'accions il·lícites o de forma contrària a les condicions tant generals com particulars, a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic, amb fins lesives de drets -i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques- de HAPPYECOMM o de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, l'accés als mateixos, en perjudici de HAPPYECOMM o de tercers; (ii) utilitzar els serveis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de HAPPYECOMM; (iii) utilitzar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el Lloc Web o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos; i (iv) incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat "metatags" corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de HAPPYECOMM.

5. Drets de HAPPYECOMM

HAPPYECOMM es reserva els següents drets: (i) modificar els continguts i / o serveis del Lloc Web, així com les condicions d'accés al Lloc Web, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris; (ii) establir condicions particulars i, si escau, l'exigència d'un preu o altres requisits per a l'accés a determinats serveis i / o continguts; (iii) finalitzar la prestació d'un servei o subministrament d'un contingut, sense dret a indemnització, quan la seva utilització pels usuaris reporta il·lícit o contrari al que estableixen les condicions que el regulen, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del Lloc Web; (iv) iniciar qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets de HAPPYECOMM així com de tercers que presten els seus serveis o continguts a través del Lloc Web, si escau; i (v) exigir la indemnització que pogués derivar de l'ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del Lloc Web.

6. Exempció i limitació de responsabilitat de HAPPYECOMM

HAPPYECOMM queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per pèrdua, perjudicis o danys (tant directes com indirectes, conseqüents, accessoris o quantificables) que es derivin o estiguin relacionats amb l'ús del Lloc Web pels usuaris, incloses, entre d'altres: (i) per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest Lloc Web, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari; i (ii) per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al Lloc Web, així com per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web o dels serveis i/o continguts en el mateix, quan això es degui bé a interrupció del servei per manteniment tècnic del web o bé a una causa aliena a l'àmbit de control de HAPPYECOMM ja provingui directament o indirectament d'aquesta.

7. Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari coneix que els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions, aplicacions informàtiques, bases de dades i codi del mateix, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. El dret d'autor i d'explotació econòmica d'aquest Lloc Web correspon en exclusiva a HAPPYECOMM. Pel que fa als continguts inclosos en el Lloc Web, els drets d'autor i d'explotació econòmica són propietat de HAPPYECOMM o, si escau, a terceres persones o entitats, i en ambdós casos es troben protegits per les lleis vigents de propietat intel·lectual. Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al Lloc Web són propietat de HAPPYECOMM o, si escau, de terceres entitats, i es troben protegits per les lleis vigents de propietat industrial.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a través del Lloc Web no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per HAPPYECOMM i/o els seus tercers legítims titulars.

Cap part d'aquest Lloc Web pot ser reproduït, distribuït, transmès, copiat, comunicat públicament, transformat, en tot o en part mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent el fotocopiat, enregistrament o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge de informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s'inventi en el futur, sense l'autorització prèvia i escrita de HAPPYECOMM i/o de tercers legítims titulars.

8. Hiperenllaços

L'ús d'hiperenllaços al Lloc Web únicament serà autoritzat per HAPPYECOMM mitjançant autorització escrita i sempre que l'hiperenllaç es realitzi en els següents termes previstos en les presents condicions: (i) l'enllaç ha de permetre únicament l'accés a la pàgina d'inici d'aquest Lloc Web; (ii) amb el propòsit d'evitar la confusió dels usuaris del web es prohibeix carregar qualsevol pàgina pertanyent a aquest Lloc Web en una de les seccions d'una altra pàgina web dividida en marcs, de manera que provoqui una distorsió en la presentació d'aquest Lloc Web induint a la confusió dels usuaris d'Internet ("framing"); (iii) l'autorització per inserir un enllaç no pressuposa, en cap cas, un consentiment per reproduir els aspectes visuals i funcionals ("look and feel") d'aquest Lloc Web; (iv) així mateix es prohibeix explícitament la creació d'un entorn o barra de navegació sobre les pàgines que componen aquest lloc, sense autorització prèvia; (v) aspecte de l'enllaç: l'hiperenllaç només pot consistir en un text. Per a l'ús de gràfics o logotips s'ha d'obtenir prèviament una llicència d'ús dels gràfics o logotips de HAPPYECOMM. En tot cas, el text ha d'expressar rotundament que enllaça amb el present Lloc Web. Amb caràcter general, l'aspecte, l'efecte visual, la ubicació i, en general, les característiques del hiperenllaç hauran evidenciar que el mateix condueix al Lloc Web de HAPPYECOMM i que aquest és independent i no està unit per una relació, ni de col·laboració, associació, patrocini, laboral ni de cap altre tipus, a la pàgina web que conté l'hiperenllaç; (vi) qualsevol pàgina web que contingui un enllaç al Lloc Web de HAPPYECOMM, ha de respectar ineludiblement aquestes Condicions, caracteritzar-se per ser hiperenllaços lleials i lícits i complir qualssevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats; (vii) en especial, l'autorització per a la inserció d'enllaços a aquest lloc web estarà condicionada al respecte per la dignitat i la llibertat humana. El lloc web en què s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers; (viii) i finalment, queda prohibit inserir hiperenllaços al present Lloc Web en pàgines web amb continguts, al·lusions o orientació contraris o no compatibles amb els que inspira HAPPYECOMM.

9. Durada i terminació

L'accés, els continguts i els serveis oferts a través del Lloc Web tenen una durada indefinida. No obstant això, HAPPYECOMM està autoritzada per donar per acabat o suspendre l'accés, els serveis i els continguts del Lloc Web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, HAPPYECOMM comunicarà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei d'aquest Lloc Web.

10. Llei vigent i jurisdicció

Les presents condicions i totes i cadascuna de les demandes, litigis o accions de tot tipus (tant contractuals com extracontractuals) derivades o relacionada amb elles, es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Per les presents condicions, l'usuari es sotmet irrevocablement a la jurisdicció exclusiva dels tribunals i jutjats de Barcelona (Espanya) respecte de totes les accions que es derivin d'aquestes condicions (tant contractuals com extracontractuals)

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Recollida i tractament de dades personals

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD), HAPPYECOMM informa a l'usuari del Lloc Web sobre la política respecte a la recollida i tractament de les seves dades personals que voluntàriament l'usuari s'emplena en el Formulari de Contacte del Lloc Web, que utilitza el telèfon, correu postal i correu electrònic per posar-se en contacte amb HAPPYECOMM i/o que utilitza qualsevol altre servei del Lloc Web que impliqui el lliurament de les seves dades personals a HAPPYECOMM.

A l'efecte d'aquesta política, tindrà la consideració de dada personal, qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables.

Qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades personals, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i el RDLOPD.

En aquesta política es contenen tots els aspectes relacionats amb la recollida i tractament de dades personals que HAPPYECOMM porta a terme com a responsable del mateix a través del Lloc Web. Si l'usuari -després de la lectura de la present política- continua utilitzant els serveis, estarà manifestant la seva acceptació expressa d'aquesta política de protecció de dades personals. En cas contrari, l'usuari haurà d'abandonar el Lloc Web.

2. Identitat del responsable del tractament i finalitats del tractament

CATALUNYA IMPULS, S.L.U. amb domicili al carrer Girona 54, 08784 Piera (Barcelona) és responsable del tractament de les dades personals que l'usuari proporciona a través del Lloc Web.

L'usuari que accedeix al lloc web no està obligat a proporcionar les seves dades personals per a l'ús dels mateixos; per tant, qualsevol lliurament de dades personals es realitzarà perquè l'usuari voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis del Lloc Web.

L'usuari queda informat de l'existència en el Lloc Web d'un Formulari de Contacte on figura una comunicació informant de la recollida i tractament de les dades personals de l'usuari per contestar a la consulta plantejada així com dels drets que l'assisteixen, d'acord amb la LOPD.

Així mateix, quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb HAPPYECOMM és informat que l'enviament d'un correu postal i/o correu electrònic a HAPPYECOMM o la comunicació per l'usuari a HAPPYECOMM de qualssevol dades personals comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per HAPPYECOMM amb la finalitat d'atendre i contestar la petició, consulta o pregunta rebuda de l'usuari. En cas contrari, si l'usuari no autoritza la recollida i tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, s'haurà d'abstenir d'enviar qualsevol correu postal i/o correu electrònic i proporcionar les seves dades personals a HAPPYECOMM mitjançant el Lloc Web.

3. Actualizació

L'usuari és l'única font d'informació de les seves dades personals de manera que, per tal de mantenir les dades actualitzades i posades al dia en tot moment, es prega a l'usuari comuniqui qualsevol variació dels mateixos a HAPPYECOMM a l'adreça indicada a la present política de protecció de dades per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

4. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L'usuari pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals enviant una comunicació escrita a HAPPYECOMM al carrer Girona 54, 08784 Piera (Barcelona), fent constar el seu nom, dos cognoms, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, adreça a efectes de notificacions, data i signatura de la petició, i aquells documents acreditatius de la sol·licitud que formula, si s'escau.

5. Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals

S'informa a l'usuari que, d'acord amb el que disposa la LOPD i el RDLOPD, HAPPYECOMM ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

6. Recomanacions als usuaris

HAPPYECOMM recomana a l'usuari que utilitzi l'última versió dels programes informàtics per a la seva navegació per Internet, a causa de la incorporació en aquests programes de majors mesures de seguretat.

Així mateix, HAPPYECOMM recomana a l'usuari utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per a protegir la confidencialitat i integritat de les seves dades en la mesura que li resulti necessari, atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

HAPPYECOMM recorda a l'usuari que Internet no és segur. No obstant això, existeixen i es desenvolupen diferents mitjans que li permeten millorar la protecció de les seves dades personals. Així doncs, es recomana a l'usuari utilitzar qualsevol mitjà que estigui al seu abast per protegir les seves dades personals i les seves comunicacions, com ara la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial, i els codis d'accés al seu propi PC.

HAPPYECOMM adverteix l'usuari que sempre que proporcionen informació personal per Internet mitjançant correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., aquesta informació pot ser demanada i tractada amb finalitats no desitjades per l'usuari, de manera que HAPPYECOMM recomana al usuari que s'informi sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiten.

HAPPYECOMM adverteix l'usuari que, llevat que empri mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, la qual cosa s'ha de tenir en compte sempre que es facin servir. Si l'usuari no desitja publicar la seva adreça de correu electrònic, haurà de configurar el seu navegador perquè no deixi la seva adreça de correu en els servidors web als quals s'accedeix.

7. Actualització de les polítiques

Qualsevol modificació d'aquesta política serà publicada al Lloc Web, tenint en compte l'usuari que el tractament de les seves dades personals es regirà -en els casos en què els proporcionés a HAPPYECOMM- per les normes establertes i vigents en el moment en què hagi proporcionat les seves dades personals a HAPPYECOMM.

En tot cas serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat de HAPPYECOMM publicades per tal de conèixer en tot moment l'última versió.

Última actualizació: 3 de febrer de 2015